Bỗng nghe ngựa chiến vượt Hô Đà
Nam Bắc vùng lên trở giáo ra
Quân tướng lòng ghi ơn xã tắc
Đất mồ nện chặt hận sơn hà
Gió thu thông trúc chiều ảm đạm
Thành cổ tà dương, trống, tù và
Lặng lẽ suối vàng ai biếng hỏi?
Lau già trẻ hát rộn đồng xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)