Hai chục năm buồn chán ruộng vườn
Đem đun quỳ hoắc tạm vơi buồn
Ngày nhàn bên kính không hề có
Năm đói bạc đầu đã trải luôn
Én liệng cửa ngoài hơi biển bốc
Nhà như thuyền nổi khói khe tuôn
Không sao mua rượu đem về chúc
Lại vẫn quay về hỏi đấy hơn

tửu tận tình do tại