26/09/2022 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất tiền hành tặng Lâm Mậu Chi
一錢行贈林戊之

Tác giả: Ngô Gia Kỷ - 吳嘉紀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2019 20:27

 

Nguyên tác

先生春秋八十五,
芒鞋重踏揚州土。
故交但有丘塋存,
白楊摧盡留枯根。
昔游倏過五十載,
江山宛然人代改。
滿地干戈杜老貧,
囊底徒餘一錢在。
桃花李花三月天,
同君扶杖上漁船。
杯深顏熱城市遠,
卻展空囊碧水前。
酒人一見皆垂淚,
乃是先朝萬歷錢。

Phiên âm

Tiên sinh xuân thu bát thập ngũ,
Mang hài trùng đạp Dương Châu thổ.
Cố giao đãn hữu khâu doanh tồn,
Bạch Dương tồi tận lưu khô căn.
Tích du thốc quá ngũ thập tải,
Giang sơn uyển nhiên nhấn đại cải.
Mãn địa can qua Đỗ lão[1] bần,
Nang để đồ dư nhất tiền tại.
Đào hoa lý hoa tam nguyệt thiên,
Đồng quân phù trượng thướng ngư thuyền.
Bôi thâm nhan nhiệt thành thị viễn,
Khước triển không nang bích thuỷ tiền.
Tửu nhân nhất kiến giai thuỳ lệ,
Nãi thị tiên triều Vạn Lịch tiền[2].

Dịch nghĩa

Tiên sinh tuổi đã tám mươi lăm
Đôi hài cỏ lại dẫm lên đất Dương Châu
Bạn cũ chỉ còn lại mấy nấm mồ
Bạch dương tàn hết, còn lại gốc khô
Lần trước đến chơi, chốc đã năm mươi năm
Non sông vẫn thế người đổi khác
Ngập đất giáo gươm già Đỗ nghèo
Đáy đẫy còn lại một đồng tiền
Trời tháng ba hoa đào hoa mận
Cùng bác chống gậy xuống thuyền câu
Chén đầy mặt nóng xa thành thị
Mở đẫy không trước dòng nước biếc
Người say trông thấy đều sa lệ
Đó là đồng tiền Vạn Lịch của triều trước

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tuổi tiên sinh tám nhăm lại đặt
Hài cỏ lên mảnh đất Dương Châu
Bạn chơi còn mấy nấm mồ
Bạch dương tàn hết gốc khô chỉ còn
Năm mươi năm nhớ lần chơi trước
Người khác rồi non nước vẫn xưa
Loạn ly già Đỗ nghèo xơ
Một đồng tiền vẫn nằm thừa đáy bao
Trời tháng ba mận đào hồng trắng
Chống gậy cùng bác xuống thuyền câu
Thành xa mặt nóng chén sầu
Đem bao ra mở trước mầu nước xanh
Tiền Vạn Lịch rành rành thấy rõ
Hiệu tiên triều lệ nhỏ mắt say
Lâm Mậu Chi người Hậu Quan, Phúc Kiến (nay là Phúc Châu), bạn già của tác giả.

[1] Tức Đỗ Phủ, một đời ông trôi dạt trong chiến loạn, chỉ Lâm Mậu Chi.
[2] Tiền đúc năm Vạn Lịch nhà Minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Gia Kỷ » Nhất tiền hành tặng Lâm Mậu Chi