Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 16/10/2021 19:19 bởi tôn tiền tử
Ngô Anh 呉鍈 tự Tử Ngạn 子彥, là thi nhân đời Nguyên, sống trước sau năm 1317, người Uyển Lăng 宛陵 (xưa là Tuyên Thành 宣城, hoặc Đan Dương 丹陽), đông nam tỉnh An Huy, từng làm Tri châu Lỗi Dương 耒陽 (thuộc thị trấn Hành Dương 衡陽市, tỉnh Hồ Nam, phía nam Hành Dương giáp giới với mặt bắc Ngũ Lĩnh).