Xuân tha hương gượng cười nhìn phong cảnh,
Hứng lại lên mượn bút viết bài thơ.
Nhớ nơi xa gác Tiêu Hoa rượu sẵn,
Khi say sưa thường hỏi lúc nào về.

tửu tận tình do tại