Có nàng Tô Thị, núi Tam Thanh,
Có tượng Ngô Công, dấu Mạc thành.
Muôn thủa đào thơm tìm suối ngọt,
Bốn mùa gió dịu đón trăng xinh.
Quanh quanh nước quấn giòng vô tận,
Lớp lớp non vây vẻ hữu tình.
Chùa động vì đâu tiên vắng bóng?
Nhiệm mầu đá biếc đối cây xanh!


Lạng Sơn, 1939

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990