Non nước vui chơi mải hết ngày,
Cao Bằng đêm đến cảnh buồn thay!
Lưa thưa ngọn điện đường loe đóm,
Lụp xụp khu nhà mái khuất cây.
Sòng bạc bí bô vài chú khách,
Rạp tuồng nhí nhảnh mấy cô Tây.
Nên thơ chỉ có cầu sông Hiến,
Dưới ánh trăng vàng nước cuộn mây.


Cao Bằng, 1934

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990