Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 08:48 bởi Vanachi
Mạnh Trì 孟遲 tự Trì Chi 遲之, người Bình Xương 平昌, đỗ tiến sĩ năm Hội Xương thứ 5 (846).