Theo mình biết thì Liễu Phú còn có một bài thơ dài với tựa đề là Tặng Vương Ấu Ngọc 贈王幼玉, bài này được chép trong "Vương Ấu Ngọc truyện".