Nhanh nhanh gom góp cho nhanh
Ngoài kia bóng tối vây quanh mất rồi
Mọi bài hát em biết thôi
Và quăng chúng vào mặt trời xa xăm
Trước khi mà chúng chảy tan
Như hoa tuyết trắng hàng hàng tuôn rơi