Sương buồn phủ cỏ chẳng xuân,
Oanh kêu như oán hành nhân trên đường.
Đây tuy vùi cốt chôn hương,
Hơn Chiêu Quân thành bụi vương đất Hồ.

tửu tận tình do tại