Bầy ong trong đêm sâu in năm 1993, gồm 40 bài thơ làm trong giai đoạn 1970-1975 của Lưu Quang Vũ.