Kiện nhi mạnh giống ngựa thần,
Chết như trùng cát dưới chân cửa nhà.
Dạy con thuyết bởi nho già,
Giai nhân danh tướng cũng là từ đây.

tửu tận tình do tại