Thu phủ quanh nhà chén chẳng xanh,
Cảnh đẹp Trùng dương khó nói bần.
Sài Tang ai nghĩ ngàn năm kế,
Lại người áo trắng đến rào đông.

tửu tận tình do tại