Không theo bầy, riêng bay cao hạc
Như Bão Chiếu và bác Kê Khang
Nay không nhà cửa lang thang
Dưới gầm trời áng mây vàng bơ vơ

tửu tận tình do tại