Gốc trong bùn trắng trong như ngọc
Nhuỵ hoa vàng dưới móc tựa châu
Ao sen em sống từ lâu
Cỏ bồ xuân tới tóm thâu mặc tình

tửu tận tình do tại