Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 17/03/2014 10:30 bởi tôn tiền tử
Lý Mậu Phục 李茂復 tự Lý Thế 里世, từng làm Hội phủ tòng sự, sau làm quan tới thứ sử Tứ châu. Thơ còn 2 bài chép trong "Toàn Đường thi".