Ngựa hoa người đẹp mũ chồn
Ai người theo để tay còn đậu ưng
Cỏ rầu cát lạnh mưa sương
Thành Liêu săn ruổi chiều vương ánh tà
Tái nam có vợ cày bừa
Chồng thú biên ải quan vừa giục tô

tửu tận tình do tại