Thấy gió thu trên hồ ông Hạ
Về cực đông nhà Lục Phóng Ông
Hai hàng cây xa gần mây phủ
Mười dặm sen nở trắng lẫn hồng
Khách rửa chân động dòng Ngân Hán
Gái chải đầu soi kiến hồ trong
Muốn căng buồm lên sao nam đẩu
Đến Phù Tang trời biển cũng thông

tửu tận tình do tại