Gió thu từ tây đến
Thổi cây trước sân nhà
Chàng đang ở Dương Châu
Hướng Cô Tô ghé qua
Trường Can người xưa bỏ
Khiến thư em gửi xa

tửu tận tình do tại