Biên Nhựợng vị Thái Ung thương nhớ
Viết không ra, trước gió xuân nằm
Trúc khôn viết, vắng tri âm
Đành ra đầu suối làm ông câu già

tửu tận tình do tại