27/05/2024 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam viên kỳ 10
南園其十

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 16:40

 

Nguyên tác

邊讓今朝憶蔡邕,
無心裁曲臥春風。
舍南有竹堪書字,
老去溪頭作釣翁。

Phiên âm

Biên Nhượng[1] kim triêu ức Thái Ung[2],
Vô tâm tài khúc ngoạ xuân phong.
Xá nam hữu trúc kham thư tự,
Lão khứ khê đầu tác điếu ông.

Dịch nghĩa

Sáng nay Biên Nhượng tưởng nhớ Thái Ung,
Không còn tâm để viết, nên nằm khểnh trước gió xuân.
Phía nam nhà có bụi trúc tốt mà khó viết ra chữ,
Về già ra ngồi ở đầu suối làm ông già câu cá.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biên Nhựợng vị Thái Ung thương nhớ
Viết không ra, trước gió xuân nằm
Trúc khôn viết, vắng tri âm
Đành ra đầu suối làm ông câu già
Tác giả tự ví mình như Biên Nhượng, không có Thái Ung là người hiểu mình nên nhà đầy trúc tốt mà không viết gì cả.

[1] Người đời Hậu Hán, có tài biện bác, giỏi thơ văn.
[2] Bác học, giỏi từ chương, bạn tri âm của Biên Nhượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nam viên kỳ 10