Nếu Bá Nhạc vì ta xem tướng
Xoáy bụng lông hẳn ứng ngựa hay
Cỏ còn không đủ ăn đây!
Vượt núi xanh biết đến ngày nào ta?

tửu tận tình do tại