Vào khi quạ đậu đài Cô Tô,
Say với Tây Thi cung chúa Ngô.
Múa Sở hát Ngô vui chẳng dứt,
Núi xanh sắp ngậm nửa vầng ô.
Bình vàng tên bạc hao nhiều nước,
Trông ngẩng trăng thu rơi xuống hồ.
Mặt nhật cao dần vui mãi sao?