Nghe ngựa chàng đạp thu trở lại,
Theo gió tây thổi chẳng thấy đâu.
Nơi đất khách đêm mưa đèn lẻ,
Biết lấy ai dâng rượu giải sầu.

tửu tận tình do tại