Gió tây thổi nhạn tụ bầy trên cát,
Lúa trổ bông lau lách cũng hoe vàng.
Thu lại đến bất ngờ trong chớp mắt,
Chỉ sầu vì sương sớm lạnh biên hoang.

tửu tận tình do tại