Mận đào đấu sắc đầy sân,
Bướm ong bay lượn tần ngần hoa si.
Song song từng cặp đến đi,
Thương đời người khổ cũng vì tụ tan.

tửu tận tình do tại