Chiều sau khu vườn nhỏ
Vòm lá rung tiếng đàn
Ca sĩ là chim sẻ
Khán giả là hoa vàng
Tất cả cùng hợp xướng
Những lời ca reo vang
Ồ tại sao như thế?
Vì bé rất là ngoan
Không nhè và không khóc
Nên nghe trong không gian
Những lời ru của gió
Hoặc bầy chim sẻ nhỏ
Cũng reo vui rộn ràng
Lạ nhỉ? Khi bé nín
Thì nghe trong không gian
Những tiếng đàn. Lạ nhỉ?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995