"trên áo trời xanh non" chứ không phải "áo trờ xanh non"