Yêu nhau thời ném miếng trầu,
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]