Yêu nhau nên phải ra đi,
Đi sao tìm thấy cố tri mới đành.
Tìm anh tất cả thị thành,
Tưởng rằng anh ở Hàng Mành không xa.
Chữ tình ta lại gặp ta,
Hàng Mành chẳng thấy tìm ra Hàng Hòm.
Phố thời bán những mâm son,
Duyên kia sao chẳng vuông tròn cùng nhau.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002