Vợ chồng như nút với khuy,
Sao anh không than vãn lời gì cho em nghe?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]