Vợ chồng như nút với khuy,
Sao anh không than vãn lời gì cho em nghe?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004