Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
Anh về hoa đã được ba trăm nhành
Một nhành đã chín búp xanh
Bán ba đồng một để dành có nơi
Bây giờ đến lúc thảnh thơi
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004