Trầu em têm tối hôm qua,
Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng.