Trầu ăn là nghĩa,
Thuốc xỉa là tình,
Đội ơn phụ mẫu sinh mình dễ thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]