Trầu ăn là nghĩa,
Thuốc xỉa là tình,
Đội ơn phụ mẫu sinh mình dễ thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975