Trách ai đặng cá quên nơm,
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành.


Khảo dị:
Trách ai đặng cá quên nơm,
Đựng chim bẻ ná, quên ơn vội thù.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004