Trách ông Tơ giận với bà Tơ,
Nơi khẩn cầu không mộ, nơi thờ ơ buộc vào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004