Bắt tay ông Tơ mà bơ mà bớp
Bắt lấy bà Nguyệt mà cột cội cau
Cứ xe khắp thiên hạ đâu đâu
Bỏ hai đứa mình lận đận ruột héo gan sầu không xe


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004