Nhờ ai lên đến cung mây,
Hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng.
Nào dây xe bắc xe đông,
Nào dây xe vợ xe chồng ở đâu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004