Thuyền quyên gặp kẻ anh hùng,
Tay mang Nguyệt Lão, tay bồng càn khôn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004