Cha mẹ hồi trước có xem,
Ông Tơ đã định em với anh vợ chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004