Thầy dốt mà đọc canh khôn,
Đến khi đọc dồn ý ả ỳ a.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970