Từ khi em về làm dâu,
Thì anh dặn bảo trước sau mọi lời:
Mẹ già dữ lắm em ơi!
Nhịn ăn, bớt ngủ mà nuôi mẹ già.
Nhịn cho nên cửa, nên nhà,
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông.
Nhịn cho nên vợ nên chồng,
Thì em coi sóc lấy trong cửa nhà.
Đi chợ thời chớ ăn quà,
Đi chợ thời chớ rề rà ở trưa.
Dù ai bảo đợi, bảo chờ,
Thời em nói dối con thơ em về.


Khảo dị:
Từ khi em về làm dâu,
Thì anh dặn bảo trước sau mọi lời:
Mẹ già dữ lắm em ơi!
Nhịn ăn nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha.
Nhịn cho nên cửa, nên nhà,
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông.
Nhịn cho nên vợ nên chồng,
Thì em coi sóc lấy trong cửa nhà.
Đi chợ thời chớ ăn quà,
Đi chợ thời chớ rề rà ở trưa.
Dù ai bảo đợi, bảo chờ,
Thời em nói dối con thơ em về.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]