Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ,
Thiếp nhìn chàng lã chã hột châu.
Mẹ cha hành hạ thân dâu,
Anh đau lòng phải chịu, biết làm sao bây giờ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]