Chàng nhìn thiếp rưng rưng hột luỵ,
Thiếp nhìn chàng lã chã hột châu.
Mẹ cha hành hạ thân dâu,
Anh đau lòng phải chịu, biết làm sao bây giờ?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004