Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004