Tép đồng ăn với rau mưng,
Chồng ăn vợ nhịn xin đừng bỏ nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]