Tép đồng ăn với rau mưng,
Chồng ăn vợ nhịn xin đừng bỏ nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004