Muối ba năm muối đang còn mặn,
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay.
Đôi ta tình nặng nghĩa dày,
Có xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.


Khảo dị:
Muối để ba năm muối hãy còn mặn,
Gừng ngâm chín tháng gừng hãy còn cay.
Đã có lời chàng đó thiếp đây,
Can chi lo chuyện đổi thay rứa chàng
.
Muối ba năm muối hãy còn mặn,
Gừng chín nước gừng hãy còn cay.
Nợ nhà giàu có thì trả, không thì vay,
Duyên chàng nợ thiếp chớ đổi thay bạn cười
.
Muối ba năm muối hãy còn mặn,
Gừng chín nước gừng hãy còn cay.
Đạo vợ chồng chớ có đổi thay,
May thì đặng câu danh vọng, rủi ăn mày cũng theo nhau
.
Muối mặn ba năm còn mặn,
Gừng cay chín tháng còn cay.
Dù ai xuyên tạc lá lay,
Sắt son nguyệt giữ lòng này thuỷ chung
.
Muối mặn ba năm còn mặn,
Gừng cay chín tháng còn cay.
Để anh lên xuống cho dày,
Bao giờ thầy mẹ không gả, em cũng bày mùi cho.
Hạt muối ba năm còn mặn,
Lát gừng cay sắc chín nước còn cay.
Anh thương em cha mẹ không hay,
Ngọn đèn trao trước gió, chẳng biết xoay phương nào
.
Hạt muối mặn ba năm còn mặn,
Lát gừng cay chín tháng còn cay.
Hai ta ơn trượng nghĩa dày,
Chưa bao năm tháng dứt rày nghĩa nhơn.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]