Trèo non vượt bể biết bao công,
Một trận hồ Tây chút vẫy vùng.
Quắc thước khoe chi mình tóc trắng,
Cân thoa đọ với gái quần hồng.
Gièm chê đã chán đầy mâm ngọc,
Công cán ra chi mấy cột đồng.
Ai muốn chép công, ta chép oán,
Công riêng ai đó oán ta chung.


Bài thơ này được Đoàn Như Khuê sao lục, không rõ tác giả, và được đăng trên Nam phong tạp chí số 8, tháng 2 năm 1918, mục Vịnh sử.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Nam thi hợp tuyển, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951