Trèo non vượt biển biết bao công,
Một trận Hồ Tây chút vẫy vùng.
Quắc thước khoe chi mình tóc trắng,
Trâm quan họ với khách quần hồng.
Gièm chê vốn đã đầy xe ngọc,
Công cán ra chi mấy cột đồng.
Ai đó chép công ta chép oán,
Công riêng ai đó oán ta chung.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007