Nhật trình từ Ráy đến ô,
Bây giờ ta kể duyên do các làng.
Tứ Kỳ ở đó rõ ràng,
Trông lên lại thấy một làng Pháp Vân.
Trông xa rồi lại trông gần,
Đại Từ trước mặt, sau lưng Linh Đường.
Vang lừng chợ Sét một bên,
Qua cầu lại thấy bên trên có chùa.
Kẻ đi người lại như đua,
Kẻ đi ghé nón, người vô cúi đầu.
Nhác trông làng Tám càng màu,
Thiên thanh con lục, địa đầu Tam Giang.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002